Coach Class = You earn 50% of the Travel Savings Bonus on hotels, rental car. The Travel Savings Bonus = savings x 50%. 

So if the customer savings = $100, 

The Travel Savings Bonus = $50 

Coach Class gets $25 (50% of the savings) 

The savings is only on hotels, rental cars.


Business Class = You earn 100% of the Travel Savings Bonus on hotel and rental car. The Travel Savings Bonus = savings x 50%

So if the customer savings = $100, 

The Travel Savings Bonus = $50 

Business Class gets $50 (100% of the savings) 

The savings is only on hotels, rental cars


First Class = You earn 100% of the Travel Savings Bonus on all applicable savings. The Travel Savings Bonus = savings x 50% 

So if the customer savings = $100, 

The Travel Savings Bonus = $50 (100% of the savings) 

First Class gets $50

The savings is only on hotels, rental cars